Info@Yaraimmigration.com 46016638 -021
مهاجرت از طریق اقتصادی و علمی به کانادا

برای مهاجرت به کانادا روشهای زیادی وجود دارد که یکی از سخت ترین و در عین حال راحت ترین روشهای مهاجرت از طریق اقتصادی و علمی میباشد.

برای مهاجرت از طریق اقتصادی و علمی روشهای مختلفی وجود دارد که ما این روش ها را به شما نشان خواهیم داد.

اولین روش مهاجرت نیروهای کاری به کانادا میباشد که خود به سه دسته تقسیم میشود نیروی کاری متخصص ،نیروی کار فنی و حرفه ای و نیروی کار با تجربه کار در کانادا میباشد.

دومین روش مهاجرت هنرمندان و ورزشکاران و افراد مشهور میباشد.

سومین روش مهاجرت مخترعان و مبتکران میباشد که معمولا افراد نخبه از این روش استفاده میکنند.

و آخرین روش مهاجرت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کانادا میباشد.