Info@Yaraimmigration.com 46016638 -021
مهاجرت فامیلی برای همسر و فرزندان زیر سن قانونی و سایر اقوام

شهروندان و مقیمان دائم کانادا می توانند برای خویشاوندان و اعضای خانواده خود که در لیست زیر آمده اند جهت اخذ ویزای اقامت دائم کانادا تشکیل پرونده دهند: 

همسر قانونی با شرط سنی 18 سال به بالا (روش مهاجرت از طریق ازدواج)

فرزندان زیر 19 سال

فرزند خواندگان زیر 19 سال

برادر، خواهر، برادرزاده، خوهرزاده و نوه که زیر 18 سال بوده، قیم قانونی نداشته (یتیم باشند) و ازدواج نکرده باشند

اگرشهروندان و مقیمان دائم کانادا، خاله، عمه، دایی ،عمو و یا افرادی که در لیست بالا آمده است را در کانادا نداشته باشند، می توانند از یکی بستگان خود درهرشرایط سنی برای مهاجرت به کانادا حمایت مالی کنند.

مهاجرت فامیلی برای همسر و فرزندان زیر سن قانونی و سایر اقوام  از راحت ترین راه ها برای اخذ ویزای کانادا میباشد

 

فرم ارزشیابی رایگان